Betingelser

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HØIAX AS

Høiax følger leveringbetingelser i følge FL/ VVS 2016.

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HØIAX AS  


Anvendelse. Definisjoner

1. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse dersom annet ikke er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers egne vilkår gjelder kun dersom disse er skriftlig akseptert av Høiax AS (Høiax). Ved eventuell motstrid har Høiax sine alminnelige salgs- og leveringsbetingelser forrang.
 

Den eller de gjenstander som Høiax skal levere, benevnes i disse betingelser ”Produktet”. Dette omfatter også eventuell programvare og dokumentasjon.
 

Når det i disse betingelser anvendes ordet ”skriftlig”, skal dette bety et dokument undertegnet av begge parter, eller brev, faks, e-post eller andre kommunikasjonsformer partene har blitt enige om.
 

Tilbud/prisliste mv.

2. Høiax sitt tilbud gjelder i 45 dager. Tilbudsprisen forutsetter at det ikke skjer endringer i priser fra leverandør, valutakurser, fraktkostnader, toll, assuranse, importutgifter, avgifter og lignende etter at tilbudet er gitt. Dersom slike endringer skjer har Høiax adgang til å regulere prisene tilsvarende. Priser er eksklusiv eventuelle miljøgebyr og statlige avgifter/depositum.

Produktinformasjon

3. Oppgaver i markedsføringsmateriell, prislister og annen produktinformasjon er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til disse.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks for produktet utarbeidet Høiax skal være tilgjengelig for kjøperen ved overlevering av produktet.

Teknisk dokumentasjon og informasjon

4. All teknisk dokumentasjon vedrørende Produktet eller dets tilvirkning er Høiax sin eiendom.

Mottatt teknisk dokumentasjon eller informasjon kan ikke brukes av kjøper til annet enn formålet med overleveringen. Bortsett fra slik dokumentasjon som nevnes i punkt 5 må den ikke uten samtykke fra Høiax kopieres, reproduseres, utleveres til eller bringes til tredjemanns kunnskap.
 

5. Høiax skal senest ved leveringen vederlagsfritt stille til kjøperens disposisjon ett sett, eller et avtalt antall av slik teknisk dokumentasjon som er tilstrekkelig utførlig til at kjøperen skal kunne besørge montasje, idriftsetting, drift og vedlikehold (herunder løpende reparasjoner) av alle Produktets deler. Høiax er dog ikke forpliktet til å utlevere dokumentasjon som angår tilvirkning av Produktet eller reservedeler.
 

Høiax kan oppfylle de ovennevnte forpliktelser ved å gjøre tilsvarende dokumentasjon tilgjengelig via Internett.
 

Leveringsklausul

6. Høiax fakturerer 1,4,% i fraktpåslag på alle ordre.  2,8% frakt i Nordland, Troms og Finnmark.
Ordresum under 1.000,- kr eks mva/miljøgebyr blir belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr 50,-.
 

Leveringstid. Forsinkelse

7. Hvis mottaker av ordre gjør en direkte avtale med transportør som avviker fra Høiaxs transportavtale, f.eks annen leveringsadresse eller tidspunkt, står mottakeren for eventuelle ekstrakostnader dette vil medføre. Dette innebærer eksempelvis lagerleie, ekstra km godtgjørelse, endring av pris pga. sone etc. Mottaker skal også informere Høiax AS at det er avtalt en endring i forhold til normal transportplan.
 

8. Dersom Høiax ikke kan levere i rett tid, eller må forsinkelse fra Høiax sin side ansees som sannsynlig, skal Høiax uten ugrunnet opphold skriftlig meddele kjøperen dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt levering påregnes å kunne finne sted.
 

9. Blir leveringen forsinket som følge av en omstendighet som i henhold til punkt 38 (force majeure) utgjør en fritagelsesgrunn eller på grunn av en handling eller unnlatelse fra kjøperens side, herunder Høiax’ innstilling av oppfyllelsen etter punkt 13, skal leveringstiden forlenges med en tid som etter sakens omstendigheter er rimelig. Leveringstiden skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av den opprinnelig avtalte leveringstid.
 

10. Finner kjøperen at han ikke vil kunne motta Produktet på den avtalte dag, eller må forsinkelse fra hans side ansees som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele Høiax dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt mottakelse påregnes å kunne finne sted.
 

Hvis kjøperen unnlater å ta imot Produktet på den avtalte dag, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om Produktet hadde vært levert. Høiax skal besørge lagring av Produktet for kjøperens regning og risiko. Hvis kjøperen krever det, skal Høiax forsikre Produktet for kjøperens regning.
 

11. Med mindre den unnlatelse fra kjøperens side som omhandles i punkt 10 skyldes forhold som er angitt under punkt 38 (force majeure), kan Høiax skriftlig oppfordre kjøperen til å motta Produktet innen en rimelig frist.

Unnlater kjøperen, av grunner som ikke Høiax bærer ansvaret for, å gjøre dette innen denne frist, kan Høiax gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen heve avtalen, for så vidt angår den leveringsferdige del av Produktet, som på grunn av kjøperens unnlatelse ikke blir levert. Høiax har i så fall rett til erstatning for den skade som kjøperens forsømmelse har voldt Høiax.

Betaling

12. Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje mot faktura med 30 dagers betalingsfrist fra fakturadato.

Betaler ikke kjøperen i rett tid, har Høiax fra forfallsdag krav på morarente med den rentesats som gjelder i henhold til lov om forsinkelsesrenter. Høiax kan dessuten belaste kjøperen purregebyr. Kjøpers reklamasjon på grunn av mangler fratar ham ikke for rettidig betaling.
 

13. Betaler ikke kjøperen i rett tid, har Høiax i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer.
 

14. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalne beløp innen 3 måneder, er Høiax berettiget til gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen å heve avtalen, og i tillegg til morarente å kreve skadeserstatning hos kjøperen for det tap Høiax har lidt.

Eiendomsforbehold

15. Produktet forblir Høiax’ eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning slikt eiendomsforbehold er gyldig.
 

Generell garanti

16. For alle produkter levert av Høiax gjelder en garanti på ett år. Garantien gjelder kun under forutsetning av at Produktet er korrekt montert i overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning, og er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger, samt brukt i henhold til instruksjons- og bruksanvisninger.
 

Garanti. Varmtvannsbereder

17. Den rustfrie innertanken i varmtvannsberederen garanteres i inntil 12 år fri fra fabrikasjons- eller materialfeil etter installasjonsdato. Garantien gjelder ikke andre komponenter i varmtvannsberederen, med unntak av at slike deler kan være dekket av garantien angitt i punkt 16.

Garantien gjelder kun fristfrie trykkberedere kjøpt etter 1.1.2005. For trykkløse beredere industriberedere samt beredere i annet materiale enn rustfritt stål og Produkter laget før 1.1.2005 gis ingen garanti. Se monterings- og brukerveiledning samt teknisk dokumentasjon for garantibestemmelser for de forskjellige produktene.

Garantien gjelder kun når tanken er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og hvis tanken er fylt med vann før strømmen blir koblet til. Hvis vannet inneholder mer enn 60 mg. Cl/l eller er kalkholdig, skal spesialbereder benyttes for at garantien skal gjelde. Ved kalkholdig vann omfatter ikke garantien el-kolben. Ved montering av ny bereder skal det gjennomspyles med rent vann en gang pr uke i en måned. Feil grunnet lynnedslag, overspenning, frost, feilmontasje, overtrykk og lignende omfattes ikke av garantien.

Garanti.

Varmepumpe

18. For varmepumpe gis 2 års garanti. Garantien gjelder kun dersom det er foretatt trykk- og tetthetsprøver i henhold til gjeldende normer, og at Høiax sin monterings- og bruksanvisning er fulgt.
 

Garantien omfatter ikke skader som skader som skyldes elektriske forhold.
 

Ansvar for mangler

19. Høiax har rett til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting av Produktet i overensstemmelse med punktene 22-34 nedenfor.
 

Har Høiax ansvar for en mangel, hefter Høiax også for skade på Produktet forårsaket av mangelen.
 

20. Høiax ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale som er skaffet av kjøperen eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham. Høiax har intet prosjekteringsansvar, med mindre det er inngått særskilt skriftlig avtale, hvor Høiax uttrykkelig påtar seg slikt ansvar. Rådgivning skjer kun på det grunnlag kjøper har forelagt Høiax.
 

21. Høiax sitt ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at driftsforholdene avviker fra hva som er forutsatt i avtalen eller av uriktig anvendelse av Produktet. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten Høiax sitt skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøperen har utført på feilaktig måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.
 

22. Høiax ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra den dag Produktet ble levert. Anvendes Produktet mer intensivt enn avtalt, forkortes denne periode i tilsvarende grad.
 

23. For deler som er byttet ut eller reparert overensstemmende med denne bestemmelsen, påtar Høiax seg de samme forpliktelser som gjelder for det opprinnelige Produkt i en tid av ett år. For Produktets øvrige deler forlenges bare perioden nevnt i punkt 22 med det tidsrom Produktet ikke har kunnet bli anvendt som følge av mangler som selgeren har ansvar for.
 

24. Kjøperen skal gi skriftlig melding til Høiax om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn 2 uker etter at fristen i punkt 22 og 23, er utløpt. Alle reklamasjoner skal registreres på Høiax sin Web adresse http://www.hoiax.no. Skjema finnes under innlogging på netthandel. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen materialiserte seg. Dersom kjøperen ikke skriftlig underretter Høiax om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, mister kjøperen retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.
 

25. Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved Produktets ankomst. Skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåføren. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for Høiax. Reklamerer ikke kjøperen som nevnt i denne bestemmelsen til tross for at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen, taper han sin rett til å påberope seg mangelen.
 

26. Alle komponentene som brukes til reparasjon skal leveres av Høiax om ikke annet er avtalt. Brukes uoriginale deler bestilt eksternt, krediteres disse kun etter Høiax sin prisliste. Deler som brukes i garantijobber vil alltid bli fakturert fra Høiax og krediteres ved retur. Arbeidet debiteres etter Høiax sine timetakster, som ligger under innlogging på netthandel. Arbeid som innebærer inngrep i kjølekretser skal utføres av autorisert kjøletekniker. Dersom forsikringsselskap er involvert i forbindelse med reklamasjon kan utbedringsarbeider ikke settes i gang uten Høiax sin godkjennelse.
 

27. Dersom det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade, skal melding gis straks. Gis ikke melding straks, taper kjøperen retten til å fremsette krav på grunnlag av skade som inntrer på Produktet og som ville ha vært unngått hvis slik melding var blitt gitt.
 

28. Etter å ha mottatt skriftlig meddelelse fra kjøperen i henhold til punkt 24, kan Høiax etter eget ønske uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen. Avhjelp innenfor denne frist skal finne sted på et tidspunkt som ikke i unødvendig grad forstyrrer kjøperens virksomhet. Høiax bærer kostnadene ved dette i henhold til reglene i punktene 19-35.
 

Reparasjonen utføres der Produktet befinner seg, med mindre Høiax finner at det er mer hensiktsmessig for begge parter at Produktet sendes til ham eller til et sted han anviser.

Hvis reparasjon kan skje ved at en mangelfull del byttes ut eller repareres, og kan demontering og innmontering av delen utføres uten spesiell kyndighet, kan Høiax kreve at den mangelfulle delen sendes til Høiax eller til et sted Høiax anviser for reparasjon eller utskiftning. Høiax’ forpliktelse vedkommende den mangelfulle del er da oppfylt når Høiax leverer til kjøperen en tilbørlig reparert eller en utskiftet del.
 

29. Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn Produktet, er kjøperen ansvarlig for arbeidet og kostnadene med dette.
 

30. Kjøperen skal bære de merkostnader for Høiax ved avhjelp av mangelen som forårsakes av at Produktet befinner seg på et annet sted enn det i avtalen angitte bestemmelsessted for levering fra Høiax til kjøper eller - dersom det ikke er angitt - leveringsstedet.
 

31. Mangelfulle deler som byttes ut i henhold til punkt 19, skal stilles Høiax sin disposisjon og blir Høiax sin eiendom.
 

32. Dersom kjøperen har gitt slik melding som nevnt i 24, og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som Høiax svarer for, har Høiax rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført Høiax.

 

33. Oppfyller ikke Høiax innen rimelig tid sine forpliktelser etter punkt 28, kan kjøperen skriftlig gi Høiax en siste rimelig frist for oppfyllelse. Er ikke forpliktelsene oppfylt innen den slik satte frist, har kjøperen, etter eget valg, rett til:

a) for Høiax sin regning og risiko utføre eller få utført de foranstaltninger som er nødvendige for å avhjelpe mangelen, forutsatt at han her går frem på en fornuftig og rimelig måte eller

b) å kreve prisavslag oppad begrenset til 20 % av den avtalte kjøpesum.

Dersom mangelen er vesentlig kan kjøperen i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til Høiax. Kjøperen har også rett til slik å heve avtalen dersom mangelen etter tiltak som nevnt under a) fortsatt er vesentlig. Kjøperen kan ved hevning kreve erstatning for det tap han lider, oppad begrenset til 20 % av den avtalte kjøpesum.
 

34. Uansett det som bestemmes under punkt 19-33, gjelder selgerens mangelsansvar ikke for noen del av Produktet lenger enn 1 år fra den i punkt 22 nevnte periodes avslutning. Unntatt fra dette er garanti for varmtvannsbereder og varmepumpe i punktene 17 og 18 ovenfor.
 

35. Høiax har intet ansvar for mangler utover det som er foreskrevet i punktene 17-35. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste, økte energiutgifter og andre økonomiske konsekvenstap.

Ansvar for tingsskade forvoldt av Produktet

36. Høiax har intet ansvar for skade voldt av Produktet på fast eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens Produktet er i kjøperens besittelse.
 

Kjøperen skal holde Høiax skadesløs i den utstrekning Høiax pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som er nevnt i første avsnitt.

De nevnte begrensninger i Høiax ansvar gjelder ikke dersom Høiax har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Fremmer tredjemann krav mot kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet under dette punkt, skal Høiax straks skriftlig underrettes om dette.
 

Retur

37. Høiax tar kun varer i retur der dette er avtalt på forhånd. 

Høiax gir ikke retur på skaffevarer/bestillingsvarer fra kunde. Eventuelle returgebyr fra Høiax sin leverandør belastes kjøper. Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Faktura- eller ordrenummer må oppgis. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Høiax. Returadresse for lagerførte og ikke lagerførte varer skal angis i returdokumentet som skal være mottatt hos kjøper før returforsendelsen effektueres. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Høiax beregner et returgebyr på 20 % på lagerførte varer.

 

Fritagelsesgrunner (force majeure)

38. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritagelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, såsom brann, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Omstendigheter som nevnt, er bare fritagelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.
 

39. Det påligger den part som ønsker å påberope seg en fritagelsesgrunn som omhandlet under punkt 38, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, såvel om hindringens inntredelse som om dens opphør.

Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de kostnader som Høiax pådrar seg for å sikre og beskytte Produktet.

40. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse bestemmelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 38.
 

Tvister. Lovvalg

41. Tvister i anledning av avtalen og alt som har sammenheng med den skal avgjøres ved Fredrikstad tingrett.

42. Alle tvister som oppstår i anledning av avtalen skal bedømmes etter norsk lov.

 

Oppdatert